ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
(Assistant Fund Manager)

ผู้จัดการกองทุนก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการลงทุนของเงินที่ลูกค้าที่ได้มีการระดมทุนกันมา โดยผู้จัดการกองทุนจะดูว่าจะแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ เพื่อไปลงทุนในหุ้น ในตราสารหนี้ หรือจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมด้วยกันก็ได้ เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนตามที่ลูกค้าคาดหวัง 

ผู้ตรวจสอบบัญชี
(Auditor)

ผู้ตรวจสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบัญชีและรายการทางการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(Broker and Trader)

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และรวมไปถึงตราสารอนุพันธุ์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แก่ผู้ลงทุน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากผู้ลงทุนเป็นผลตอบแทน

นักวิเคราะห์และวางแผน
(Business Analyst)

นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นนักแก้ปัญหาให้องค์กร โดยผ่านการวิเคราะห์ของข้อมูลขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ ทั้งข้อมูลจริงและสมมุติฐาน แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปสู่ระบบเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติหรือเติบโตได้อย่างราบรื่น ทำให้ต้องประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรอย่างหนัก

นักพัฒนาธุรกิจ
(Business Development)

งานพัฒนาธุรกิจ จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจและองค์กร แต่โดยรวมคือ มีหน้าที่วางแผนแนวทางด้านธุรกิจ ให้กับองค์กร เพื่อดูแล และรักษาฐานลูกค้าและตลาดเดิม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าขององค์กร ทำให้งานพัฒนาธุรกิจเป็นงานที่จะต้องเข้าไปทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย

ทายาทผู้สืบทอดกิจการ
(Business Owner (Successor))

ทายาทธุรกิจต้องทำ ธุรกิจให้อยู่รอดโดยการดูแลธุรกิจให้เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆ ได้ทำมา แต่ยังต้องคิดถึงการขยายธุรกิจต่อไปข้างหน้าซึ่งต้องเพิ่มความรับผิดชอบที่จะรักษามรดกตกทอด โดยต้องคำ นึงถึงนโยบาย และการบริหารจากคนรุ่นเดิม วัฒนธรรมองค์กร และการดูแลพนักงานรุ่นเก่าอีกด้วย

พ่อครัว/แม่ครัว
(Chef)
พ่อครัวหรือแม่ครัว คิอผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการทำอาหารในร้านอาหาร หรือโรงแรม ในร้านของตัวเองหรือได้รับการจ้างงานจากเจ้าของกิจการนั้น พ่อครัวหรือแม่ครัวอาจจะฝึกฝนตัวเองโดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวมาก่อน ในขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนสอนทำอาหารตั้งขึ้นในปัจจุบัน โดยผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนทำอาหารมักจะได้รับการว่าจ้างจากร้านอาหารหรือภัตตาคารใหญ่ หรือโรงแรม
พนักงานธนาคาร
(Commercial Banker)

เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะมีธุรกิจหลักที่ให้บริการอยู่หลายด้าน ดังนั้น ตำแหน่งพนักงานธนาคารจึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะการให้บริการของธนาคารเช่น งานบริการลูกค้า งานบริการบัตรเครดิต งานบริการสินเชื่อ งานบริการรับฝากเงิน งานบริการด้านการบริหารสินทรัพย์ งานบริการบริหารเงินสด งานการบริการเงินทุน งานบริการด้านหลักทรัพย์ และงานบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ

ที่ปรึกษาธุรกิจ
(Consultant)

ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ เช่น เวลาบริษัทใดๆจะขึ้นระบบใหม่ ขยายสาขา คิดกลยุทธ์ทางด้าน IT หรือปรับโครงสร้างองค์กร ฯลฯ ที่บริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ประสบการณ์ หรือต้องการคนช่วย ที่ปรึกษาธุรกิจก็จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้

นักการเงินองค์กร
(Corporate Finance)

คือผู้ที่ทำหน้าที่กระเป๋าเงินให้กับองค์กรธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร หรือไม่แสวงหาผลกำไร หน้าที่ก็มีตั้งแต่จัดหาเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการ ซึ่งมีทางเลือกหลักๆ คือ ใช้ส่วนของทุน (Equity) ใช้เงินกู้ยืม (Debt) หรือ ใช้เครดิตทางการค้า (Supplier’s Credit) นอกจากการจัดหาเงินแล้วก็ต้องดูแลการใช้เงินและจ่ายเงินอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Data Analyst & Scientist)

เป็นอาชีพที่อาศัยทักษะการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประโยชน์  โดยผ่านกระบวนการเก็บและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่โดยการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์  เมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้ว จึงนำสิ่งเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้า บริการ รวมทั้งทำนายผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

วิศวกรออกแบบ
(Design Engineer)

วิศวกรออกแบบ เป็นอีกสายงานหนึ่งในอาชีพวิศวกรซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์เข้ากับความรู้ทางวิศวกรรม โดยต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้  ใช้วิธีการวิจัย พัฒนา  การปรับปรุงแบบ  และการประเมินเพื่อตัดสินใจ โดยต้องทำการหาจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ชิ้นงานได้มาตรฐานตามข้อกำหนด และผู้ใช้งานได้รับความปลอดภัยมากที่สุด

ครีเอทีฟ และนักออกแบบ
(Designer & Creative)

ครีเอทีฟ คืออาชีพที่มีหน้าที่คอยสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา ทั้งในสื่อโทรทัศน์ และสื่อโฆษณาออนไลน์ทั่วไป โดยครีเอทีฟจะต้องคอยผสานงานกับอาชีพอื่น ๆ ในทีมอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำการวางแผนรถ่ายทำโฆษณา ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ที่สำคัญก่อนที่จะทำการถ่ายทำสื่อโฆษณาทุกครั้ง ครีเอทีฟจะต้องประสานงานกับลูกค้า เพื่อสอบถามข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการทำสื่อโฆษณาเหล่านี้ เพื่อที่จะให้มองเห็นภาพรวม และสร้างสรรค์ผลงานได้ถูกใจลูกค้ามากที่สุด

นักการตลาดออนไลน์
(Digital Marketer)

นักการตลาดดิจิทัลยังคงมีพื้นฐานการทำงานเช่นเดียวกับนักการตลาดทั่วไป แต่เปลี่ยนช่องทางในการทำที่แต่เดิมอาจจะเป็นการทำบนสื่อหรือช่องทางแบบออฟไลน์ปกติเพียงช่องทางเดียว กลายมาเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งบนช่องทาง Online เช่น >Social Media, Website และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับ Online

วิศวกร
(Engineer)

วิศวกร คือผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ 

ผู้บริหาร
(Executive)

ผู้บริหาร คือ ผู้นำที่มีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน และสามารถแบ่งงานให้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล และให้คำแนะนำการทำงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คำว่า บริหาร ตามพจนานุกรมหมายถึง การแบ่งงานกันทำโดยทั่วถึง การกระจายงาน ผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการต่างๆ ผู้ที่ทำการปกครอง

ติวเตอร์ และผู้นำกิจกรรม
(Facilitator/Tutor)

Facilitator หรือ Fa มีคำเรียกขานมากมาย เช่น ฟา กระบวนกร นักจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยทั่วไปทำงานเป็นนักออกแบบกระบวนการพูดคุยที่มีชีวิต หรือจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพาคนก้าวข้ามบางเรื่อง งานของ Facilitator เน้นการทำให้งานนั้นง่าย ลื่นไหล สร้างพื้นที่ปลอดภัย ผู้คนจึงรู้สึกมีคุณค่า เต็มใจเข้ามามีส่วนร่วม พูดคุยกัน และช่วยเหลือให้งานเสร็จสมบูรณ์

แอร์ สจ๊วต
(Flight Attendant)

ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน โดยมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น คอยดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉิน รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ประจำเครื่องตามจุดต่าง ๆ เช่น ถังออกซิเจน เครื่องดับเพลิง ไฟฉาย หน้ากากออกซิเจน และเสื้อชูชีพ สำหรับสาธิตให้ผู้โดยสาร ฯลฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายการ และอยู่ในสภาพใช้การได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร เช่น การเตรียมอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้โดยสารที่เจ็บป่วย การจัดหาที่นั่งให้กับผู้โดยสาร ตรวจดูให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดก่อนเครื่องบินขึ้นหรือลง แจกสิ่งพิมพ์ให้ผู้โดยสารอ่าน และดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ในห้องผู้โดยสาร และห้องน้ำ

พนักงานฝ่ายบุคคล
(Human Resource)
HR (Human Resources) หรืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร ผู้ที่จะทำงาน HR ได้นั้น ต้องเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม เพื่อที่จะได้เข้าถึงปัญหา อีกทั้งต้องมีแนวคิด ในทางการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด
ที่ปรึกษาการเงินให้องค์กร
(Investment Banker)

ทำหน้าที่เป็นผู้ระดมทุน และเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือลูกค้าในการหาเงินทุนในตลาดทุนให้คำแนะนำในการควบรวมและการซื้อขายกิจการ และอาจเกี่ยวข้องกับการช่วยนักลงทุนในการออกตราสารใหม่ ประสานงานกับผู้เสนอซื้อ หรือเจรจาต่อรองกับบริษัทที่เป็นเป้าการควบรวม รวมถึงธุรกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ อาทิ การทำรายงานวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ประเมินมูลค่ากิจการ หรือหุ้น ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างทุน และปรับโครงสร้างการถือหุ้น

นักกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย
(Lawyer)

ปฏิบัติงาน ทำงาน เกี่ยวกับกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติงานทั่วๆ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย การว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง ให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคล และธุรกิจในแง่ของกฎหมาย และทำแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลในนามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทนายความเป็นอาชีพหนึ่งของนักกฎหมาย ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรมอันประกอบด้วย ศาล อัยการ ตำรวจ และราชทัณฑ์

นักการตลาด
(Marketer)
มีหน้าที่ในการสร้างและปฏิบัติกลยุทธ์และแคมเปญการตลาด เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มยอดขายให้องค์กร โดยปกติแล้ว นักการตลาดจะทำงานอยู่ใต้ผู้จัดการการตลาด หรือผู้บริหารฝ่ายการตลาด อย่างไรก็ตาาม หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนักการตลาดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรเช่นเดียวกัน องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็ก องค์กรที่ทำการตลาดออนไลน์ และ องค์กรที่ทำการตลาดแบบดั่งเดิมก็ใช้ทักษะการตลาดไม่เหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น UN, Green Peace
(NGO Officer incl. UN, Green Peace)

เจ้าหน้าที่ในองค์กร NGO ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความร่วมมือในด้านกฏหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ กระบวนการทางสังคม การลดปัญหาความยากจน สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การอพยพและย้ายถิ่นประชากร การศึกษา ต้องทำงานประสานกับรัฐบาลประเทศต่างๆ และองค์กรต่างๆ ที่บริหารจัดการภายใต้เงินขององค์กร หรือทำงานเกี่ยวข้องกัน หน้าที่รับผิดชอบขึ้นอยู่กับโปรเจคที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย

พนักงานปฏิบัติการ
(Operation)

พนักงานปฏิบัติการมีบทบาทและความรับผิดชอบมากมายในหน้าที่ประจำวัน ตัวอย่างเช่นพนักงานบางคนมุ่งเน้นไปที่งานธุรการเป็นหลักเช่นตอบรับโทรศัพท์รับข้อความพิมพ์รายงานและอีเมลทักทายลูกค้าและกำหนดเวลาการนัดหมายสำหรับทีมปฏิบัติการทั้งหมดหรือผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ คนอื่น ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุมแผนกกิจกรรมและนอกสถานที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและการตั้งค่าของบริษัท

นักบิน
(Pilot)
นักบิน มีหน้าที่ บังคับอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณียภัณฑ์ หรือสินค้า ควบคุมอากาศยานซึ่งทำการบินในเที่ยวบินตามตาราง หรือ ในเที่ยวบินเช่าเหมา ศึกษาสภาพอากาศ ณ สนามบิน, เส้นทางบิน บรรยาย สรุปแก่ลูกเรือ  เฝ้าตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องวัดที่ใช้ควบคุมอากาศยาน ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการบินและควบคุมเส้นทางบิน;อาจเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน) ซึ่งรับผิดชอบลูกเรือทั้งหมด หรือเป็นนักบินผู้ช่วย ซึ่งทำการบินภายใต้ ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมอากาศยาน (กัปตัน)
นักสื่อสารการตลาด
(PR & Marketing Communication)

Marketing Communications หรือถูกเรียกกันย่อๆ ว่า MarCom เป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการยอมรับกับผู้บริโภคโดยการใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อให้สารที่สื่อไปนั้นถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตามวัตถุประสงค์

PR Marketing ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ

ผู้บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
(Private Wealth Manager)

ที่ปรึกษาส่วนตัว ในการวางแผนการเงิน บริหารทรัพย์สินในทุกด้านให้ แก่กลุ่มผู้มีทรัพย์สินให้แก่ธนาคารหลายล้านบาท เช่นเรื่องการลงทุน ขยายธุรกิจ การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณ รวมไปถึงการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร

วิศวกรการผลิต
(Process Engineer)

เป็นสาขาหนึ่งทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ศึกษาด้านทฤษฎีทางด้านการผลิต การขึ้นรูปวัสดุประเภทต่างๆ ศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ  ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีความชำนาญในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต  โดยเฉพาะเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ทันสมัยทั่วไป  การฝึกใช้เครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม ให้มีความเข้าใจในการทำงานและข้อจำกัดของเครื่องมือแต่ละประเภทเป็นอย่างดี

พนักงานจัดซื้อ
(Procurement)

งานจัดซื้อ คือตำแหน่งงานของบุคคลที่จัดหาสินค้า หรือบริการที่ต้องการมาสู่องค์กร โดยอาศัยทักษะและความสามารถในการต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และแน่นอนว่า ไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ ผู้ที่จะเข้ามาทำงานในสายของ Purchase นี้ ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงานระหว่างองค์กร และผู้ขายสินค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความคล่องตัวสูง เพราะเราต้องไม่ลืมว่า ในโลกของธุรกิจ การแข่งขันเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น เจ้าหน้าที่จัดซื้อจึงจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องจัดการเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์
(Programmer)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์เช่นในการออกแบบ การวางแผนพัฒนา ซึ่งขอบเขตงานจะกว้างกว่าการเขียนโปรแกรม โดยอาจมีส่วนร่วมในระดับทั้งโครงงาน แทนการดูแลส่วนของชิ้นงาน ซึ่งในกลุ่มนี้อาจรวมถึงโปรแกรมเมอร์ฟรีแลนซ์

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Developer)
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คือ นักลงทุนซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์โดยได้ผลกำไรสูงสุด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีทั้งแบบผู้ประกอบการและองค์กร บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่สร้างบ้านและที่อยู่อาศัยอื่นๆ ก็นับเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้และการงอกเงยมูลค่าจากสินทรัพย์ในครอบครองอยู่ได้ผู้พัฒนาโครงการ ต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการประเมินศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการริเริ่มโครงการ ด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน เพื่อให้มีสามารถดำเนินโครงการได้ประสบความสำเร็จ และสามารถผลิตโครงการใหม่เข้าสู้ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
(Relationship Manager)
มีหน้าที่สร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้ลูกค้ามีความรู้สึกมีความรู้สึกเชื่อมั่นในองค์กร เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราอีก รวมถึงการแก้ไขปัญหา และดูแลบริการหลังการขาย ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้า หรือบริการ ด้วย รวมถึง รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อเก็บรักษา และขยายฐานลูกค้าเพิ่มในระยะยาวนั่นเอง
นักวิจัย
(Researcher)

นักวิจัยคือ บุคคลที่ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ หรือทฤษฎีแนวคิดใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางตำรายัง หมายถึง บุคคลที่มีอาชีพในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดแนวคิดหรือข้อมูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์

โดยส่วนใหญ่แล้วอาชีพนี้มักจะต้องมีการเดินทางมากกว่าอาชีพอื่น เนื่องจากต้องมีการออกสำรวจ การศึกษาข้อมูลทำวิจัยภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อดีที่ได้มีโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ และยังมีโอกาสในการย้ายงานบ่อย เนื่องจากนักวิจัยเฉพาะทางหลายด้านมีน้อย ทำให้หลายสถาบันหยิบยื่นข้อเสนอที่ดีให้เสมอ

ผู้จัดการร้านอาหาร ร้านกาแฟ
(Restaurant Manager)
ผู้จัดการร้าน ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าของร้านได้มาก ตำแหน่งผู้จัดการร้านถือเป็นตำแหน่งงานที่ขอบเขตการทำงานกว้างมาก ไล่ไปตั้งแต่การทำงานหน้าร้านไปจนถึงการวางแผน โดยหน้าที่ของผู้จัดการร้านมีตั้งแต่ สั่งของเข้าร้าน, วางแผนการทำงานให้พนักงาน, วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ, บริการลูกค้า และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
พนักงานขาย
(Salesperson)
พนักงานขาย (Salesperson) คือ บุคคลที่รับผิดชอบในการติดต่อ แสวงหาลูกค้า เสนอขาย กระตุ้นให้ลูกค้า เกิดความตั้งใจและตัดสินใจซื้อ ให้บริการก่อนและหลังการขาย รวมถึงการให้คำแนะนำลูกค้า ในองค์การซึ่งประกอบ ด้วยพนักงานขายมากกว่าหนึ่งคนจึงจัดตั้งหน่วยงานขาย (Sales force)ซึ่งหมายถึง กลุ่มของพนักงานขายตั้งแต่ หนึ่งคนขึ้นไปที่รับผิดชอบในการติดต่อ แสวงหาลูกค้า เสนอขาย ตลอดจนให้บริการก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้า
เลขานุการ
(Secretary)
เลขานุการ คือ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารบุคคลสำคัญในการประสานงานระหว่างผู้บริหารและคนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นผู้ช่วยให้งานของผู้บริหารดำเนินไปโดยเร็วประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง ซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน สามารถรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม รู้จักใช้ดุลยพินิจ พิจารณาและตัดสินใจภายในขอบเขตอำนาจของตน เป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารในองค์กร
ผู้ก่อตั้งธุรกิจ
(Startup Founder & Entrepreneur)

ผู้ก่อตั้งธุรกิจ หมายถึงคนที่จัดการธุรกิจให้เกิดผลกำไร ทำงานมากกว่าคนที่เป็นลูกจ้าง ทำหน้าที่หลักในระบบเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มคนที่มีทักษะความสามารถ และเป็นคนที่มีไอเดียริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาด รวมถึงกระบวนการทำธุรกิจใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงผู้ที่ผลิตสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ โดยสร้างร้านหรือองค์กรเพื่อการขายสินค้าและบริการเหล่านั้น

นักลงทุนในหุ้น และสินทรัพย์ทางการเงิน
(Stock Investor)
ที่ปรึกษาด้านภาษี
(Tax Consultant)

อาชีพที่ปรึกษาทางด้านภาษี คืออาชีพที่มีหน้าที่คอยวางแผน และให้คำปรึกษาทางด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการภาษีอย่างถูกกฎหมาย จัดทำเอกสารทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งที่เป็นรายเดือนและรายปี จัดทำแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นที่ปรึกษาทางด้านภาษี ติดต่อกับกรมสรรพากร และเตรียมพร้อมในเรื่องของการขอคืนภาษีรายได้ ให้กับบริษัทตามระเบียนกรมสรรพากรประจำปี

ครูในโรงเรียน
(Teacher in School)
ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน
วิศวกรโทรคมนาคม
(Telecommunication Engineer)

วิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะทาง ซึ่งความรู้ด้านโทรคมนาคม จะเป็นสาขาที่มีความหลากหลายของวิศวกรรมซึ่งจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, งานโยธา, งานโครงสร้าง, การวางฐานราก, งานเสาตั้งสายอากาศและวิศวกรรมไฟฟ้า

นักบริหารเงินขององค์กร
(Treasury)
อาจารย์มหาวิทยาลัย
(University Lecturer)

ตำแหน่งอาจารย์จะเป็นตำแหน่งงานในสายวิชาการทำหน้าที่หลักในการสอน แต่ยังมีหน้าที่อื่นๆ อีก เช่น งานวิจัย งานเอกสารประจำหลักสูตร และดูแลนักศึกษา และยังเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักที่สำคัญในกระบวนการสร้างบัณฑิต ให้มีลักษณะพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร ภาควิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัยกำหนด