แบบประเมินอาชีพ 5 Shades of Life

แบบประเมินความเหมาะสมทางอาชีพที่เก็บสำรวจข้อมูล 5 ด้าน จากผู้ทำงานหลายสาขาอาชีพ เพื่อนำมาเทียบเคียงกับผลลัพธ์ของผู้ทดสอบ ประกอบไปด้วย :

ด้านที่ 1: ทักษะและสิ่งที่สนใจ

ความชำนาญหรือความสามารถในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งและความสนใจต่อเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ด้านที่ 2: บุคลิกภาพและสังคม

การแสดงออกทางพฤติกรรมโดยรวมของผู้ทดสอบและสังคมรอบตัว

ด้านที่ 3: เงื่อนไขในการทำงาน

สภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงสถานที่ทำงาน เวลา และการเดินทาง

ด้านที่ 4: วิถีชีวิต

ความสอดคล้องระหว่างไลฟ์สไตล์กับสวัสดิการในที่ทำงาน

ด้านที่ 5: คุณค่าที่ยึดถือ

สิ่งที่ให้ความสำคัญในชีวิตการทำงาน