💼 ข้อมูลอาชีพ

เปรียบเทียบอาชีพของคุณที่สนใจสูงสุด 5 รายการอย่างง่าย คลิกที่ปุ่มทางนี้เลย!

ไปยังหน้าการเปรียบเทียบอาชีพ
assistant

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการลงทุนของเงินที่ลูกค้าที่ได้มีการระดมทุนกันมา โดยผู้จัดการกองทุนจะดูว่าจะแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ เพื่อไปลงทุนในหุ้น ในตราสารหนี้ หรือจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมด้วยกันก็ได้ เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนตามที่ลูกค้าคาดหวัง

credit-card-check-outline

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบัญชีและรายการทางการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีอย่างเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเป็นคนที่มีความรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์

bank-transfer

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และรวมไปถึงตราสารอนุพันธุ์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แก่ผู้ลงทุน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากผู้ลงทุนเป็นผลตอบแทน

strategy

นักวิเคราะห์และวางแผน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นนักแก้ปัญหาให้องค์กร โดยผ่านการวิเคราะห์ของข้อมูลขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ ทั้งข้อมูลจริงและสมมุติฐาน แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปสู่ระบบเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติหรือเติบโตได้อย่างราบรื่น ทำให้ต้องประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรอย่างหนัก

handshake

นักพัฒนาธุรกิจ

งานพัฒนาธุรกิจ จะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจและองค์กร แต่โดยรวมคือ มีหน้าที่วางแผนแนวทางด้านธุรกิจ ให้กับองค์กร เพื่อดูแล และรักษาฐานลูกค้าและตลาดเดิม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อขยายตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าขององค์กร ทำให้งานพัฒนาธุรกิจเป็นงานที่จะต้องเข้าไปทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย

account-child

ทายาทผู้สืบทอดกิจการ

ทายาทธุรกิจต้องทำ ธุรกิจให้อยู่รอดโดยการดูแลธุรกิจให้เหมือนกับคนรุ่นก่อนๆ ได้ทำมา แต่ยังต้องคิดถึงการขยายธุรกิจต่อไปข้างหน้าซึ่งต้องเพิ่มความรับผิดชอบที่จะรักษามรดกตกทอด โดยต้องคำ นึงถึงนโยบาย และการบริหารจากคนรุ่นเดิม วัฒนธรรมองค์กร และการดูแลพนักงานรุ่นเก่าอีกด้วย

1
2
3
4
5
8