LongD Battle

  • by

โครงการสำหรับนิสิตและนักศึกษาในนำเสนอไอเดียที่สนใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบมหาวิทยาลัย จัดงานโดย Dtac ร่วมกับ CareerVisa

Tags: