สยามพิวรรธน์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022

สยามพิวรรธน์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย” HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022
  • รางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย สะท้อนความเป็นเลิศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • ตอกย้ำแนวคิดองค์กรสมัยใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์     

กรุงเทพฯ (6 ตุลาคม 2565) – บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม “บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” หรือ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 จาก HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย รางวัลนี้พิจารณาจากองค์กรดีเด่นที่มีการบริหารจัดการภายในที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary Icon) ของสยามพิวรรธน์ มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างไร้ขีดจำกัด (Empower limitless possibilities) ตอกย้ำแนวคิดองค์กรล้ำสมัย พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ เพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สยามพิวรรธน์ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย จาก HR Asia รางวัลนี้ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของสยามพิวรรธน์ในการยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อให้สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงไปในโลกปัจจุบันและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร  ตลอดระยะเวลากว่า 63 ปี ของการดำเนินธุรกิจ สยามพิวรรธน์เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันโดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่หลากหลายทั้งในประเทศและระดับโลก เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว (Agile) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์ เปิดโอกาสให้ช่วยกันคิดและเสนอแผนงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานต่อยอดความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด”   

รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2022 จัดโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ครอบคลุม 13 ตลาดในเอเชีย โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ภายใต้โมเดลการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม (Total Engagement Assessment Model หรือ TEAM ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3 ด้านคือ

1) CORE: Collective Organization for Real Engagement เป็นองค์การที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

2) Self: Heart, Mind & Soul การมีส่วนร่วมระดับบุคคล และ

3) Group: Think, Feel & Do การมีส่วนร่วมระดับกลุ่ม ครอบคลุมการตระหนักรู้ร่วมกัน สภาพอารมณ์ในที่ทำงาน และพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน  

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลของ HR Asia สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของสยามพิวรรธน์ ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างสรรค์รูปแบบการทำงานที่พร้อมสำหรับอนาคตให้กับพนักงานไปพร้อมๆ กับการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบ Work as One ที่เอื้อให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างสามัคคี  การวางแผนการพัฒนาการเติบโตในองค์กร (Career Development) และการให้ความสำคัญกับพนักงานในด้านต่างๆ  (Employee Recognition) อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน การรณรงค์หลีกเลี่ยงการประชุมในวันศุกร์ ไปจนถึงสวัสดิการและสิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ได้ดำเนินโครงการ Change to Shine ซึ่งพนักงานที่อยู่ภายใต้โครงการเป็นเหมือน Change Warrior หรือเหล่านักรบผู้ที่มองการณ์ไกลอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary) และ กล้าคิดใหม่ ทำใหม่ (Daring) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า และสร้างสิ่งที่ดีต่อไปในอนาคต

“การได้รับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับสากลในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้เกิดการสานต่อความเป็นเลิศในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในทุกมิติต่อไป เพราะพนักงานเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป”  นางอัมพรกล่าว